תקנון

כללי

כותרת הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את הלקוחות שהצטרפו לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המפורסם באתר החברה, והוא בלבד.

מדיניות פרטיות המפורסמת באתר החברה היא חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון המפורסם באתר החברה.

כל פעולה של החברה בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

שונות

חשוב להתייעץ עם גורם מוסמך רלוונטי לפני התחלה מעשית ויישום של התוכנית על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות בתוכנית ההרזיה של BriefMe, ע.מ 043381698 ו/או חברות שלובות או קשורות לה (להלן: “החברה”) ו/או לבצע כל חלק מהתוכנית, לרבות להשתתף במפגשים ובפעילות גופנית ונפשית (להלן: “התוכנית”). בנוסף, מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה מעשית ויישום של התוכנית.

אנשים שצורכים תרופות באופן קבוע (חולי סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לפני הצטרפות לתוכנית חלה החובה לעדכן את הפרטים בהצהרת הבריאות, ליידע את המנחה על מחלתם ולהיות במעקב אצל דיאטן (מעקב דיאטן החברה כרוך בתשלום נוסף) ואצל הרופא המטפל.

בהצטרפות המשתתף מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה). למשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

כחלק מהליך ההצטרפות לתוכנית ימלא המשתתף הצהרת בריאות. הצהרת הבריאות תהיה חלק מההסכם הכולל של המשתתף והחברה.

כל הנתונים שיימסרו על ידי המשתתף במסגרת ההצטרפות לתוכנית ו/או אגב שימוש באתר החברה, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונו ובהסכמתו ומבלי שחלה עליו חובה חוקית למסרם. ידוע למשתתף שבהצטרפותו הינו נותן הסכמתו, שהמידע יוחזק במערכות של כוונון שירותים דיגיטליים בע"מ ו/או מי מטעמה או עבורה.

בהצטרפות המשתתף הינו מסכים ומאשר, שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עימו ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית,  לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ו/או כל דין.

האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

המשתתף רשאי בכל עת, לבקש מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של החברה ע”י משלוח מייל עם המילה “הסרה” בנושא  לכתובת rotem@briefmegroup.com.

יצוין כי אין בסיום ההתקשרות עם החברה כדי למחוק את כרטיס המשתמש, ועל מנת למחוק את כרטיס המשתמש על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות בבקשה  למחיקת כרטיס משתמש.

כל לקוח/משתתף יהא רשאי לבקש מהחברה, בכתב, כי המידע הקיים לגביו יימחק ו/או לא יימסר.

תנאי סף להצטרפות

ביכולתה של החברה שלא לקבל הרשמה לתוכנית ו/או להפסיק השתתפות בהתאם לשיקול דעתה, לרבות מהסיבות הבאות:

חלק מהליך ההרשמה וכתנאי להצטרפות לתוכנית יש לעמוד במספר קריטריונים בריאותיים בהתאם לשיקול דעת החברה.

ההרשמה לתוכנית היא לאנשים בעלי מדד נמוך מ BMI5 (BMI = מדד יחס בין משקל לגובה).

לא יתאפשר לאנשים הסובלים ממחלת כליות כרונית להתקבל לתוכנית/להשתתף בתוכנית (ללא קשר למדד ה – BMI).

בני נוער וילדים עד גיל 18: הרישום כפוף להחלטה והוראות החברה בעניין.

הצטרפות ותשלום

תוכנית ההרזיה של BriefMe מעניקה מעטפת תמיכה וליווי בתהליך שינוי לאורח חיים בריא, הצטרפות לאזור אישי באתר החברה, סרטוני הדרכה, 2 וובינרים, תמיכה באמצעות הוואטסאפ מול תזונאי לכל שאלה ועזרה, תפריטים, מתכונים ועוד. יצוין כי, צוות תזונאים מוסמכים בעלי רישיון משרד הבריאות מלווים באופן שוטף את משתתפי התכנית.

ההצטרפות מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום (להלן: “יום ההרשמה”/“יום התשלום”).

התשלום עבור ההצטרפות לתוכנית הוא על פי המסלולים הקיימים בחברה נכון ליום ההרשמה.

תקופת מסלול:

“חודש” מוגדר 4 שבועות.

“תאריך תחילת מסלול” – מועד השתתפות ראשון במפגש או תחילת קבלת השירות לפי המוקדם מבניהם.

במקרה של רכישת מסלול נוסף/מנוי מתחדש –  תקופת המסלול החדשה תתחיל ברצף מיד עם סיום תקופת מסלול קודמת.

יש לממש את תקופת המסלול ברצף.

במקרה ששולם בצ’ק והצ’ק חזר מסיבה כלשהי ולא מכובד על ידי הבנק, המשתתף ישא בעמלת צ’ק חוזר שתגבה על ידי הבנק.

בחברה לא מתקיימת פעילות בחגי ישראל, בחול המועד סוכות, חול המועד פסח וימי שבתון על פי חוק. 

היעדרויות: אין החזר בגין אי השתתפות במפגש שהוחסר, לרבות החזר כספי ו/או הארכת תק’ מסלול. באפשרות משתתפים שלא יכולים להשתתף במפגש הפתיחה/הסיום שלהם להשתתף במפגש של מחזור אחר ובהתאם לשיקול דעתה של החברה. 

מעקב אצל דיאטן החברה – משתתף פעיל המעוניין או מחויב במעקב מסוג זה – ישלם עבור ייעוץ חד- פעמי סך של 300 ₪.

החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל רגע נתון ו/או להחליף מנחה ו/או מיקום ו/או לסגור קבוצות על פי שיקול דעתה.  במקרה של סגירת קבוצה המשתתפים יופנו לקבוצות אחרות או לשירות חלופי או יקבלו החזר כספי יחסי והכל על פי שיקול דעת החברה.

ביטול

הצטרפות המשתתף כאמור לעיל מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום. המשתתף רשאי לפנות לביטול עסקה בהתאם לתנאים ולמועדים כמוגדר בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. ניתן לבטל עסקה  בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה קודם להשתתפות במפגש ו/או לתחילת השירות לפי המוקדם, והכל בכפוף להוראות הדין.

במקרה שהתבקש ביטול בתוך 14 ימים מיום ההרשמה וקודם להשתתפות במפגש ו/או קודם לתחילת השירות, כספך יוחזר לך ללא דמי ביטול.

במקרה שהתבקש ביטול לאחר ההשתתפות במפגש ו/או לאחר תחילת השירות ועד 14 ימים מיום ההרשמה, החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, בתנאים הבאים:

כספך יוחזר אלייך, למעט תשלום חלק יחסי בגין השימוש  לפי התעריפים: 150 ₪ ינוכו ככל ופניית המשתתף הייתה עד ל 7 ימים מיום ההרשמה ולאחר השתתפות במפגש אחד בלבד.  מעבר לכך ועד ל 14 ימים מיום ההרשמה ינוכה סכום של 250 ₪ (ככל וההשתתפות הייתה עד 2 מפגשים).

במקרה שהתבקש ביטול בחלוף 14 ימים מיום ההרשמה החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, ויצוין כי לא יינתן החזר כספי, אלא יחושב למשתתף זיכוי למימוש בחברה (כהגדרתו בתקנון זה).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה בהתאם לשיקול דעתה. במקרה של ביטול כאמור העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות של תכנית בהתאם למחירון הקיים בחברה, לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

החזר כספי יוחזר תוך 30 ימי עסקים מהודעת הביטול בכפוף לאמור בתקנון זה.

ככלל הודעת ביטול: תימסר לשירות לקוחות של החברה באמצעות דוא”ל:  rotem@briefmegroup.com   או בהודעת וואטסאפ למספר: 054-3399991

האמור תחת כותרת זו תקף לנרשמים בכל תכנית למעט ביחס לנרשמים למנויים מיוחדים שבמסגרת הסדרים ו/או מנוי מתחדש.

למעט המפורט בתקנון זה, לא ניתן לבטל את ההרשמה ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי.

       הקפאה

לא ניתן לבצע הקפאה בתכנית.

הגדרות כלליות:

“חודש” מוגדר 4 שבועות ובהתאם:

                                       ב”תכנית של 3 חודשים” תקופת המסלול מוגדרת 12 שבועות.

“זיכוי למימוש” משמעו יתרה כספית למימוש בחברה. בזיכוי למימוש אפשר להשתמש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה ביום הרכישה ו/או רכישת מוצרי החברה. הזיכוי הנ”ל תקף עד 12 חודשים מיום התשלום ויחושב בהתאם למפורט תחת הכותרת “חישוב זיכוי/זיכוי למימוש” בתקנון זה.

“תאריך תחילת התכנית” מועד השתתפות ראשון במפגש או תחילת קבלת השירות לפי המוקדם מבניהם. במקרה של רכישת תכנית נוספת – תקופת התכנית החדשה תתחיל מיד עם סיום תקופת התכנית הקודמת.

חישוב זיכוי/זיכוי למימוש

מסך עלות התשלום ששולם בפועל עבור רכישת תכנית הרזיה תנוכה עלות ההשתתפות בתוכנית (השתתפות בתכנית = התקופה שחלפה ממועד התחלת התכנית).

יובהר כי עלות ההשתתפות בתוכנית תחושב לפי עלות של תכנית הרזיה בהתאם למחירון הקיים בחברה במועד החישוב (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

בכל מקרה יודגש כי אין זיכוי/ זיכוי למימוש עבור יתרה של שבוע באף אחד מהמסלולים.

עוד יצוין כי במידה ומשתתף רכש מנוי חודשי וניצל במשך תקופת המסלול שלושה שבועות לא יהיה זכאי לזיכוי למימוש ומשתתף שניצל שני שבועות יהיה זכאי לכל היותר לזיכוי למימוש בגובה שלא יעלה על עלות מחצית מסלול חודשי (בהתאם למחירון הקיים בחברה במועד החישוב).

במידה ובמועד ההרשמה לתוכנית ורכישת מסלול ניתנה הטבה כגון: מתנה, לצורך חישוב הזיכוי למימוש/זיכוי, המתנה תחושב ו/או תספר כחלק מתקופת המסלול.  ויודגש, כי הטבה ניתנת למימוש אך ורק במידה והלקוח עשה שימוש ברצף במסלול. בכל מקרה לא יינתן החזר כלשהו בגין ההטבה.

העברה לאחר

ההרשמה לתכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה, עם זאת ניתן להעביר זיכוי למימוש עבור תכנית שלמה בלבד! (“זיכוי למימוש” כהגדרתו בתקנון זה).

עם הודעת המשתתף על רצונו להעביר את תקופת ההרשמה שלו לתוכנית לאחר, יחושב לו זיכוי למימוש אותו הוא יוכל להעביר לאחר.

יודגש כי העברת זיכוי למימוש אפשרית רק במהלך 12 חודשים מיום התשלום.

משתתף המבקש להעביר לאחר זיכוי למימוש ישלח הודעה בכתב לחברה באמצעות המייל:   rotem@briefmegroup.com, בצירוף צילום תעודת זהות, על ההודעה לכלול את הפרטים של האדם האחר שאליו הוא מעביר את הזיכוי למימוש. על המשתתף לוודא את דבר קבלת המייל במחלקת שירות לקוחות באמצעות הודעת וואטסאפ לטלפון: 054-3399991

הלקוח שקיבל את הזיכוי למימוש יוכל לעשות בו שימוש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה ביום התשלום ו/או רכישת מוצרי החברה.

מנוי מתחדש:

באפשרות המשתתף להצטרף לתכנית/לשירות החברה במסגרת מנוי מתחדש.

מנוי מתחדש מזכה את המשתתף בהנחה בתשלום בעבור ההצטרפות לתכנית/לשירותי החברה (עלות מנוי חודשי מתחדש נמוכה מעלות מסלול מקביל (ללא הנחה).

המנוי מתחדש אוטומטית בסיום תקופת המנוי, החיוב הוא מראש. בהצטרפות במסגרת מנוי מתחדש מאשר ומסכים המשתתף כי בגמר תקופת המנוי החיוב יחודש אוטומטית לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי בהתאם למחירון ביום ההצטרפות לשירות החברה/לתוכנית, אלא אם כן הוא ביקש לבטל את החיוב המחודש כמצוין בתקנון זה.

המנוי יתחדש עד שיתבקש על  ידי המשתתף להפסיק את המנוי. (את הבקשה יש למסור עד 72 שעות לפני התאריך שהמנוי מתחדש).

דמי המנוי מחויבים בתאריך שבו מתחדש המנוי : מדי חודש בהתאם ליום ביצוע העסקה הראשונית.

לא ניתן לבטל עסקה עד לתום תקופת המנוי שנרכש מרגע תחילת השירות ולא עומדת למשתתף כל זכות לקבלת החזר כספי.

הפסקת מנוי שחודש אוטומטית: ניתן למסור הודעת ביטול בכל עת, בהודעה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל rotem@briefmegroup.com בדואר רשום לכתובתינו: רחוב מרדכי בן דרור 10/27 פתח תקווה או בוואטסאפ בטלפון: 054-3399991 [הודעת הביטול תכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא של המשתתף, מס’ תעודת זהות שלו, מספר הנייד ]

הביטול מבטל את חידוש התשלום האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע לא יתבצע חיוב אחרי הודעת הביטול. לאחר הודעת ביטול המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת. אין החזר על תקופה לא מנוצלת.

במידה והבקשה לבטל מנוי/ להפסיק מנוי התבקשה בחלוף מועד החיוב, אזי יהיה חיוב עבור תקופת המנוי הבאה והמנוי נשאר פעיל עד לסוף תקופת החיוב המשולמת.

בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא תהיה זכאות להחזר או זיכוי כספי בכפוף לתקנון בעניין ביטול עסקה.

במקרה שאושר ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעת החברה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות החברה היה פתוח במסגרת המנוי, יהיה חיוב בתשלום עבור חודש שירות מלא והמנוי נשאר פעיל עד לתום התקופה המשולמת.

העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון ביום ביצוע העסקה לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

כמו כן, בנוסף לעלות שתחושב בגין תקופת השירות החברה שומרת לעצמה לגבות דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

שינוי מחירים: החברה תהא רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת וגם את פרטי תוכנית המנוי, במקרה כזה תשלח אל המשתתף הודעה שתפרט את השינויים לפני שינוי המחיר. על משתתף שאינו מסכים לשינוי המחיר לפנות לביטול השירותים לפני ששינוי המחיר ייכנס לתוקף. אם המשתתף לא ביקש לבטל את המנוי בעקבות ההודעה – יחולו דמי המנוי החדשים ותנאי התוכנית החדשים החל בחיוב הבא.

אזהרה: שמירה על זכויות קניין רוחני ובלעדיות

מובהר בזה כי כל התכנים שמועברים למשתתפים בתכנית ו/או בשירותי החברה, על כל רכיביהם ונגזרותיהם ולרבות (אך לא רק): טפסים, מסמכים, דפי מידע, תפריטים, יישומון וקישורים אינטרנטיים וכד’, הם קניינה הבלעדי של כוונון שירותים דיגיטליים בע"מ ולמשתתף לא תהיה כל זכות בהם, בזמן ההשתתפות בתוכנית/קבלת השירות ו/או לאחריה, למעט לשימוש אישי.

כל החומרים והמידע שמועברים למשתתפים, בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו, הם סודיים ביותר והמשתתף מסכים בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לתעד, לא לצלם, לא להפיץ ולא להציג בפומבי בכל דרך כל חומר מהחומרים אליהם נחשף ו/או שהתקבלו אצלו במהלך השתתפותו בתוכנית/ קבלת שירותי החברה ו/או בקשר אליה.

לא תותר כניסה למפגשי הקבוצה למשתתף אשר פעל בניגוד להוראות אלה ובכלל זה גם למשתתף בתכנית שמירה.